Algemene Voorwaarden IdK Creates

 1. Offerte en opdrachtbevestiging:
  • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en illustrator gesloten overeenkomsten (zoals offertes en opdrachtbevestigingen).
  • Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
  • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd middels het ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de illustrator een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de illustrator eerst nadat deze schriftelijk door de illustrator zijn bevestigd.
  • In de offerte of opdrachtbevestiging wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de maakprijs inbegrepen zijn. Als in de offerte of opdrachtbevestiging geen bepaling over het aantal verbeterrondes is vastgelegd, wordt dit geacht beperkt te zijn tot één.
  • In de offerte of opdrachtbevestiging worden afspraken over (tussentijdse) deadlines vastgelegd. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen. De illustrator zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld) al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken deadlines.
 2. Prijsafspraken:
  • Opdrachtgever en illustrator komen vooraf een maakprijs voor de illustratie(s) overeen. Naast een maakprijs spreken opdrachtgever en illustrator in voorkomende gevallen ook een licentieprijs af (zie artikel 7).
  • Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte of opdrachtbevestiging genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  • Kosten nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, zoals reis-, materiaal- en verzendkosten en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Facturering en betalingen:
  • Facturatie zal plaatsvinden conform hetgeen is afgesproken in de offerte of opdrachtbevestiging. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, zal de illustrator factureren direct na oplevering van de illustratie(s) aan opdrachtgever.
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Over het verschuldigde bedrag zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.
  • Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door de illustrator aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan de hem ter beschikking gestelde illustratie(s) te gebruiken.
 4. Wijziging of annulering opdracht:
  • Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
  • Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.​
 5. Veranderingen in de illustraties:
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart in rekening gebracht worden aan opdrachtgever.
 6. Naamsvermelding en eigendomsrecht:
  • De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren.
  • De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.
  • De originele (papieren of digitale) illustratie(s) blijven eigendom van de illustrator, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  
 7. Rechten van intellectuele eigendom en licentieovereenkomst:
  • Opdrachtgever en illustrator komen schriftelijk een licentieovereenkomst overeen waarin zij de afspraken vastleggen over op de wijze (medium, duur en aard) waarop de opdrachtgever de illustratie(s) mag gebruiken.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de illustrator. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend illustrator daartoe bevoegd.
  • Met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, heeft de illustrator de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
  • In het geval opdrachtgever en illustrator geen licentieovereenkomst zijn overeengekomen, gelden de volgende afspraken:
   • Het auteursrecht op de illustratie(s) ligt bij de illustrator.
   • De opdrachtgever verkrijgt door volledige betaling van de afgesproken prijs (maakprijs, licentieprijs en kosten) in de offerte of opdrachtbevestiging, eventueel verhoogd met de prijs van meerwerk, het niet-exclusieve recht om de illustratie(s) te gebruiken op de wijze (medium, duur en aard van gebruik) zoals vastgelegd in de offerte of opdrachtbevestiging.
   • Als in de offerte of opdrachtbevestiging geen bepaling van territoriale omvang van het gebruiksrecht is vastgelegd, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland; als er geen bepaling van de gebruiksduur heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden; als er geen bepaling van medium is vastgelegd, wordt dit geacht beperkt te zijn tot één medium.
   • Mocht de opdrachtgever de illustratie(s) vaker, anders of langer willen gebruiken dan overeengekomen in de offerte, dan dient opdrachtgever terstond in overleg te treden met de illustrator, en wordt in onderling overleg en naar redelijkheid een aanvullende licentievergoeding overeengekomen. Indien opdrachtgever en illustrator niet tot overeenstemming komen en opdrachtgever gebruikt de illustratie(s) toch op andere wijze dan oorspronkelijk overeengekomen, is illustrator gerechtigd tot het eenzijdig vaststellen van een redelijke toeslag.
 8. Vrijwaring aansprakelijkheid:
  De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aansprakelijkheid ten aanzien van auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke, alsmede ten aanzien van ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 9. Reproductierecht na levering:
  De opdrachtgever zal alle schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering retourneren aan de illustrator en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook, van deze schetsen of delen ervan, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.
 10. Bewaarplicht:
  De opdrachtgever is verplicht al de geleverde originele illustratie(s) in ieder geval binnen 2 maanden na leverdatum onbeschadigd aan de illustrator te retourneren, mits het eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen. De illustrator verplicht zich het genoemde werk ten minste 1 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.
 11. Verlies en schade​:
  In geval van verlies van of schade toegebracht aan de originele illustratie(s) door opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de illustrator.
 12. Geschillen illustrator en opdrachtgever​:
  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.